Organisatie

Stichting

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting, statutair opgericht op 30 mei 2005 en ingeschreven in de gemeente Hilversum. De stichting oefent een krachtens de Mediawet geregelde taak uit en wordt daartoe bekostigd uit de opbrengst van bij de wet ingestelde heffingen. Bekijk hier de statuten van Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Raad van Toezicht

De stichting volgt het Raad van Toezichtmodel. De minister van OCW benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) benoemt drie leden. Daarnaast benoemd de Raad zelf drie leden met de profielen Erfgoed, Creatieve Industrie en Wetenschappelijk Onderzoek.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld en Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad van Toezicht zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement, dat tevens de benoeming, bezoldiging en het functioneren van de Raad beschrijft. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve acht jaar. De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:


Guusje ter Horst, voorzitter (tweede termijn)


Mark Minkman (tweede termijn)


Karin de Groot (tweede termijn)


Karin van Gilst (eerste termijn)


Shula Rijxman (eerste termijn)


Julia Noordegraaf (eerste termijn)


Bert Huisjes (eerste termijn)


Bestuur 

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de algemeen directeur, Jan Müller. 

Organogram

Beeld en Geluid kent vier afdelingen/units:

  • Archief (unitmanager: Tom de Smet)
  • Museum (unitmanager: Ineke Middag)
  • Bedrijfsvoering (unitmanager: Daniël Mogendorff)
  • Directie/staf (Jan Müller)

De grootste stafafdeling is Kennis & Innovatie (hoofd: Johan Oomen).