Je bevindt je hier:

Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden voor de dienst zoeken en bestellen in de collectie van Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. 

Artikel 1. Definities 

Verkoper: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper; 

Koper: de wederpartij van verkoper; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren; 

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen/Offertes/Prijzen 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; 

3.2 De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in de offerte aangeboden zaken nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn; 

3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft; 

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; 

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen; 

3.7 Levertijden in offertes van verkoper zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

3.8 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af adres verkoper van de verkochte goederen door verkoper aan koper; 

3.9 De prijzen in de aanbiedingen/offertes gelden voor levering af adres verkoper, in Euro, inclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

3.10 Verkoper is gerechtigd aan buitenlandse kopers extra portokosten in rekening te brengen; 

3.11 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 10 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal; 

3.12 Verkoper zal jaarlijks haar prijzen aanpassen met een inflatiecorrectie gebaseerd op de Consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens waarbij 1995 = 100; 

3.13 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. 

Artikel 4. Levering 

4.1 Levering geschiedt af adres verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen; 

4.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld; 

4.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten bij koper in rekening te brengen; 

4.4 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen; 

4.5 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld; 

4.6 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 5. Onderzoek, reclames 

5.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; 

5.2 Is aan koper een demo getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen; 

5.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld en op kosten van de koper aan verkoper geretourneerd te worden; 

5.4 Voor bestellingen via internet of ander medium geldt een bedenktijd van 7 dagen. De gekochte zaken kunnen binnen 7 dagen na levering aan verkoper worden geretourneerd indien de zaken technische gebreken vertonen; retour sturen is ook mogelijk is indien de verzegeling van de DVD of CD niet verbroken is.

5.5 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven; 

5.6 Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken. 

Artikel 6. Betaling 

6.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s met vermelding van de betreffende factuurnummers. Betalingen kunnen ook plaatsvinden via een pinapparaat, creditcard of via automatische incasso. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op; 

6.2 Verkoper is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen; 

6.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; 

6.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar; 

6.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 7. Incassokosten 

7.1 Indien koper, na herhaalde aanmaning, in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00; 

7.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking; 

7.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen; 

8.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren; 

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen; 

8.4 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt; 

8.5 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 9. Garantie 

9.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door het bedrijf worden gesteld; 

9.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende 1 maand na levering; retourzendingen moeten met opgave van reden binnen 30 dagen na factuurdatum bij Beeld & Geluid binnen zijn.

9.3 Deze garantie is beperkt tot  fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of een derde; 

9.4 Deze garantie vervalt: 

-bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; 

- bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door koper of een derde of na wijzigingen, veranderingen of reparatie door koper of een derde aan of van het geleverde; 

9.5 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding 

10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 

- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig 

zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of 

niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 

tekortkoming dit rechtvaardigt; 

- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, 

tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; 

10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld; 

11.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 

11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 

11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten. 

Artikel 12. Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht. 

Artikel 13. Overmacht 

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt; 

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen; 

13.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen; 

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; 

13.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten 

14.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht; 

14.2 Alle door verkoper verstrekte zaken, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit; 

14.3 Verkoper behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 15. Geschillen 

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 16. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 17. Deponering voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel in Hilversum onder nummer 41194855. 

Wet Kopen op Afstand

Hierbij verklaart Beeld & Geluid dat de Wet Kopen op Afstand van toepassing is op de Algemene Voorwaarden.

Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een betere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. 

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

- Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode. 

- Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

- Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

De afkoelingsperiode geldt niet bij:

- aankoop van onroerend goed, 

- aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt aankopen die snel kunnen bederven of verouderen, 

- kranten en tijdschriften, 

- cd's, video's en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken, 

- financiële diensten, weddenschappen en loterijen, 

- logies, vervoer, restaurantreserveringen en 

vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, 

- een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkopende partij zijn:

- de verkopende partij moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot aankoop overgaan: 

- zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres, 

- de belangrijkste kenmerken van het product, 

- de prijs van het product (inclusief alle belastingen) indien van toepassing, de kosten van aflevering wijze van, betaling, aflevering of uitvoering het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode, 

- de eventuele geldigheidsduur van het aanbod of de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om, bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

- de eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!),

- het bezoek- of afhaaladres van de leverancier, 

- gegevens omtrent eventuele garantie indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar, 

- de vereisten en voorwaarden voor opzegging.

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Zie ook winkelen op afstand op rijksoverheid.nl

Naast de Wet Kopen op Afstand is er per 1 mei 2003 een wet voor gelijke rechten voor consumenten in de EU opgesteld. Hierin zijn een aantal bepalingen opgenomen die voor de internet shoppende consument relevant zijn, zoals:

- Betalen: Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen. 

- Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:

* dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert; 

* dat het product wordt hersteld of vervangen; 

* dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt; 

* dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.