Je bevindt je hier:

Netwerk

Beeld en Geluid is het knooppunt voor de AV- en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). We zijn een fysiek en virtueel knooppunt waar professionals en geïnteresseerden elkaar ontmoeten, content ontdekken en kennis delen. Zodat we samen het Nederlandse media-erfgoed duurzaam bewaren en beheren en collecties levend houden.

Foto: Sebastiaan ter Burg, CC-BY-2.0

Netwerk Digitaal Erfgoed

Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Binnen deze infrastructuur vervullen vijf instellingen voor de rest van de instellingen in het land een knooppuntfunctie: de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Netwerk Digitaal Erfgoed

AVA_Net

Beeld en Geluid is een knooppunt binnen de nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed en wil vanuit die rol een actieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van digitale erfgoedcollecties, in het bijzonder van de audiovisuele content. Hiertoe is Beeld en Geluid penvoerder van AVA_Net. Dit is een netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed.

AVA_Net

TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 

In 2016 is Beeld en Geluid gestart met de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland, een terugkerend onderzoek binnen de AV en media sector naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conservering, beleidsprioriteiten, kennisbehoeften, beschikbare voorzieningen, budgetten, uitdagingen en knelpunten. De uitkomsten van dit diepte-onderzoek zijn richtinggevend voor zowel de activiteiten van AVA_Net, het netwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland, als die van Beeld en Geluid Voor de korte termijn hopen wij dat de Trendrapportages zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een actieplan voor het veiligstellen van informatie op analoge dragers. Voor de lange termijn is de TrendMonitor een essentieel onderdeel voor de invulling van Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de positie van de audiovisuele collecties daarbinnen.

 

Nationale Netwerken

In Nederland zijn vele andere grote en kleine instellingen die ook in het audiovisuele domein opereren. En dan zijn er natuurlijk nog heel veel instellingen en organisaties die niet primair gericht zijn op het audiovisuele, maar zich wel bezighouden met erfgoed en archivering, digitalisering, duurzaamheid, ontsluiting, collecties, etc. Vaak worden krachten gebundeld in netwerken en samenwerkingsverbanden. Hieronder vind je een selectie.

Internationale Netwerken

Tegelijkertijd zijn landsgrenzen steeds minder relevant bij het beheren en ontsluiten van digitaal erfgoed. Daarom zijn ook wereldwijd verschillende organisaties en netwerken opgericht.