Je bevindt je hier:

Privacy statement Beeld & Geluid sollicitatieprocedure

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van de personen die bij ons komen solliciteren. Wij doen dit om onze sollicitatieprocedures zorgvuldig en correct te laten verlopen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens van onze sollicitanten verwerken.

Wie zijn wij?

Wij zijn het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Wij zijn een stichting. Onze officiële naam is dus Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. We staan in het officiële register van de Kamer van Koophandel ingeschreven. Ons nummer daar is: 41194855. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer je bij Beeld & Geluid solliciteert als medewerker, vrijwilliger, uitzendkracht of stagiair, verwerkt Beeld & Geluid persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder informatie uit CV en motivatiebrief: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel indien bijgevoegd een foto of video, beschikbaarheid, salarisindicatie en gegevens over opleiding en arbeidsverleden.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegeven?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens van de sollicitant, het door ons ingeschakelde uitzend- of wervingsbureau, soms per post, meestal via e-mail en ook door middel van persoonlijke contacten of telefoongesprekken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces. We verzamelen en gebruiken de gegevens van de sollicitant:

 • voor het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Beeld & Geluid;

 • om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Beeld & Geluid;

 • enkel met toestemming om zijn of haar gegevens op te nemen in een portfolio;

 • ten behoeve van de communicatie ten aanzien van de wervings- en selectieprocedure;

 • om contact met de sollicitant op te kunnen nemen voor het inplannen van een sollicitatiegesprek;

 • om de sollicitant informatie te kunnen geven over andere relevante vacatures;

 • bij selectieprocedures waarbij een assessment en/of psychologische test wordt afgenomen, worden de relevante gegevens doorgegeven aan het bureau dat deze testen afneemt;

 • als een sollicitant wordt aangenomen kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst/vrijwilligersovereenkomst/uitzendovereenkomst/stageovereenkomst, waaronder het (laten) opstellen van de arbeidsovereenkomst/vrijwilligersovereenkomst/uitzendovereenkomst/stageovereenkomst, voor administratieve doeleinden en om de sollicitant te introduceren binnen onze organisatie. Hiervoor geldt verder het privacy statement voor medewerkers.

Op welke grond gebruiken we je gegevens?

Voor de verwerking van jouw gegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaren we gegevens van sollicitanten?

Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de sollicitant om zijn/haar gegevens nog uiterlijk één jaar langer te bewaren.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen wij andere bedrijven in, met wie wij je gegevens delen. In overleg met de sollicitant kunnen we de gegevens delen met een assessmentbureau. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht die wij hen geven.Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kunt ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. 

 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 • Recht op vergetelheid: je kunt ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen.

 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we één en ander goed hebben uitgezocht.

 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. 

 • Recht op overdraagbaarheid: je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via privacy@beeldengeluid.nl. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van je gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze is te bereiken is via onderstaande gegevens:

Correspondentieadres:

Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

t.a.v. privacy officer

Media Parkboulevard 1

1217 WE Hilversum

E-mailadres: privacy@beeldengeluid.nl

Telefoonnummer: 035 677 70 6