You are here:

Raad van Toezicht en Directie

Beeld en Geluid volgt het Raad van Toezichtmodel. De minister van OCW benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad benoemt zelf haar leden met ervaring en deskundigheid. Daarnaast benoemt de Raad zelf vier leden met ervaring en deskundigheid op de volgende terreinen: het culturele veld en erfgoedsector, media(historisch) onderzoek en educatie, digitalisering en nieuwe media en geschreven pers en journalistiek. Daarnaast een lid met achtergrond als programmamaker (niet publieke omroep). De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de algemeen directeur. Deze legt verantwoording af aan de Raad over de strategie van de organisatie, financieel- en operationeel beleid.

Governance Code Cultuur

Beeld en Geluid onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Beeld en Geluid functioneert volgens de principes van de code. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Lees meer

De Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve acht jaar. De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:

Onno Hoes (voorzitter)
Karin de Groot
Julia Noordegraaf
Bert Huisjes
Arendo Joustra
Hedwig Saam
Mieke Pigeaud-Wijdeveld
Najima Khan

Aftreedrooster Raad van Toezicht

Directie

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de algemeen directeur, Eppo van Nispen tot Sevenaer (1964).

Hij is verantwoordelijk voor de visie, de strategie en het beleid van Beeld en Geluid, waar mediacultuur centraal staat.

Bekijk het directiereglement

Management Team en Organogram