Je bevindt je hier:

Raad van Toezicht en Directie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Beeld en Geluid, mede in het licht van de mediawettelijke taak van het instituut. Als toezichthoudend orgaan spreekt de Raad zich uit over onder andere de begroting en de jaarrekening, de statuten, het bestuursreglement en het beleidsplan.

De Raad van Toezicht van Beeld en Geluid bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen leden en wordt benoemd door de Raad zelf aan de hand van een profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Minister van OCW. 

Logo Governance Code Cultuur

Logo Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur

Beeld en Geluid onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Beeld en Geluid functioneert volgens de principes van de code. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Lees meer

De Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve acht jaar. De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:

Onno Hoes (voorzitter)
Julia Noordegraaf
Bert Huisjes
Arendo Joustra
Hedwig Saam
Najima Khan
Momet Abas

Aftreedrooster Raad van Toezicht
Eppo van Nispen tot Sevenaer

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld en Geluid

Directie

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de algemeen directeur, Eppo van Nispen tot Sevenaer (1964).

Hij is verantwoordelijk voor de visie, de strategie en het beleid van Beeld en Geluid, waar mediacultuur centraal staat.

Bekijk het directiereglement