Procedure 2011

Procedure Beeld en Geluid Awards 2011  

(1 oktober 2010 – 1 oktober 2011) 

Omschrijving Awards categorieën

Amusement:

Alle tv-programma’s die tot doel hebben de kijker/het publiek te amuseren en die niet onder één van de andere categorieën vallen.

Amusement Showprogramma's:  

Groot amusement/entertainment, met publiek. Programma's die live of semi-live worden uitgezonden, eenmalig of in serieverband. En die in inhoud en uitstraling een zo groot mogelijk publiek wensen te bereiken, waarbij het televisieprogramma ook daadwerkelijk een afspiegeling is van de show die zich voor het aanwezig publiek heeft afgespeeld.  

Informatie:  

Alle nieuws-, actualiteiten-, sport- en achtergrondprogramma’s die informatie als primaire doelstelling hebben. 

Cultuur:  

Alle tv-programma’s die culturele (b.v. muziek, kunst, literatuur, maatschappelijke ontwikkelingen en geschiedenis) onderwerpen belichten, veelal in documentairevorm. 

Jeugd:  

Alle tv-programma’s die speciaal gemaakt zijn voor de jongere kijker. Dit kunnen zowel amusementsprogramma’s, series, documentaires of televisiefilms zijn. 

Fictie:  

Alle tv-drama- en comedyseries die in de Nederlandse taal geproduceerd zijn, inclusief aangepaste formats, die bewerkt zijn voor de Nederlandse markt. In de categorie Fictie worden drie prijzen uitgereikt: beste Programma, beste Acteur, beste Actrice. De genomineerden voor de Beste Acteur en Beste Actrice worden bepaald door de jury, u kunt hiervoor geen kandidaten aanmelden. 

Multimedia:  

Broadcast concepten waarin een mix van media (televisie, radio, internet, mobiele telefonie, print, events etc.) wordt toegepast, met video als uitgangspunt. Met broadcasting wordt gedoeld op openbaarmaking op ieder platform waarop video bekeken kan worden door een massapubliek, variërend van televisie tot internet tot mobiele devices.


1.  Aanmelden programma’s

1.1. Omroepen worden vóór zomer 2011 (uiterlijk in mei 2011) gevraagd programma’s aan te melden voor de longlist, aan de hand van de vastgestelde categorieën. Voor de prijzen beste Acteur, beste Actrice en Oeuvre Award kunnen geen kandidaten worden aangemeld. Aanmelden van programma’s verloopt via een elektronisch aanmeldformulier op de website. De aanmeldtermijn voor de Beeld en Geluid Awards 2011 is gesloten. 
1.2. De omroep doet de centrale aanmelding, in principe in overleg met de betrokken producenten, programmamakers, regisseurs en scenarioschijvers. 
1.3. De volgende personen worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aanmelden van programma’s:

 • afdelingshoofden van de PO (hoofd Amusement, Drama/Fictie, Informatie, Jeugd, Cultuur en Digitaal);  
 • programmadirecteuren TV van de PO en de Commerciële omroepen;  
 • onafhankelijke tv-producenten.

1.4. In het aanmeldformulier moeten alle gevraagde gegevens worden ingevuld door een vaste contactpersoon bij de omroep.  
1.5. In het aanmeldformulier moet een url worden opgenomen, die direct linkt naar de uitzending (Uitzending Gemist, RTL Gemist etc). Het programma moet via deze link tot december 2011 beschikbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet bij aanmelding een dvd met het complete programma worden aangeleverd per post.

Adres:  
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Secretariaat Beeld en Geluid Awards
Antwoordnummer 1186
1200 VB  HILVERSUM
1.6. Aanmeldingen dienen uiterlijk eind juni 2011 te zijn ontvangen onder vermelding van:

 • titel programma en aflevering, of reeks en programma;
 • contactgegevens van de producent; 
 • contactgegevens van de verantwoordelijke programmamaker bij de omroep; 
 • contactgegevens van de regisseur; 
 • contactpersoon in geval van nominatie bij de omroep.

1.7. De programma's moeten uitgezonden zijn in de periode van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011.
1.8. Programma’s kunnen in maximaal één categorie worden aangemeld.
1.9. Programma’s moeten gemaakt zijn voor de Nederlandse markt. Deze mogen wel gebaseerd zijn op buitenlandse formats maar moeten aangepast zijn voor de Nederlandse markt.
1.10. Programma’s moeten zijn/worden uitgezonden door de Nederlandstalige zenders met een landelijke dekking die via het open net beschikbaar zijn.  
1.11. Er mogen maximaal twee op zichzelf staande programma’s uit eenzelfde reeks worden aangemeld.
1.12. Per serie moet er één (1), en niet meer dan één, aflevering worden aangemeld, die symbool staat voor deze serie.  
1.13. Voor langlopende series geldt dat zij elk jaar mogen worden aangemeld.  
1.14. (internet)Radioprogramma’s kunnen niet worden aangemeld voor de Beeld en Geluid Awards.
1.15. Alle aanmeldingen tezamen vormen de ‘longlist’. Deze longlist wordt uiterlijk begin juli per categorie verzonden aan alle juryleden en juryvoorzitters.  
1.16. Alleen programma’s die tussen 1 juli en 1 oktober 2011 zijn uitgezonden en niet zijn aangemeld, maar wel in aanmerking zouden moeten komen voor aanmelding, kunnen door de vaste contactpersoon bij de omroep tot uiterlijk eind augustus 2011 handmatig worden aangemeld bij het secretariaat van de Beeld en Geluid Awards met in achtneming van alle aan te leveren gegevens. Hiertoe dient vooraf contact te worden opgenomen met het secretariaat: secretariaat@beeldengeluid.nl 

 

2. Juryleden en jurering

Juryleden van de Beeld en Geluid Awards voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarnaast dient de procedure hen in staat te stellen om op zorgvuldige wijze te kunnen jureren. Hieronder staan de voorwaarden die aan de juryleden en jurering voor de Beeld en Geluid Awards worden gesteld: 

2.1. Nieuwe juryleden worden voorgedragen aan de algemeen juryvoorzitter door de juryvoorzitter.  
2.2. De juryvoorzitter vraagt na akkoord de nieuwe juryleden zitting te nemen in een van de categorieën (informatie, amusement, cultuur, fictie, jeugd en multimedia).
2.3. Elke categorie heeft ten minste zes juryleden inclusief de juryvoorzitter. 
2.4. Jaarlijks wordt de samenstelling van de juryleden, het functioneren van de juryleden, juryvoorzitters en algemeen juryvoorzitter geëvalueerd.
2.5. In elke jurycategorie staat een evenwichtige verdeling van juryleden centraal ten opzichte van de publieke en commerciële omroepen.
2.6. Juryleden moeten een zorgvuldige afweging maken en programma’s en personen objectief beoordelen.
2.7. Juryleden zijn integer: persoonlijke belangen hebben geen invloed op de beoordeling door de jury.
2.8. Indien er sprake is van betrokkenheid van een jurylid bij een programma op de shortlist, dan wordt hen gevraagd zich terughoudend op te stellen bij de vaststelling van de nominaties en stemming.
2.9. De juryvoorzitter van elke categorie is verantwoordelijk voor het bewaken van de objectiviteit van de stemming.
2.10. In de beoordeling door de juryleden wordt waar inzichtelijk, ook rekening gehouden met de beschikbare financiële middelen voor een productie.
2.11. Doordat er sprake kan zijn van verschillende programma formats in één categorie, moeten de juryleden in staat zijn deze verschillende programma formats te bediscussiëren.
2.12. De criteria voor elke categorie waarop wordt beoordeeld, zijn nader gedefinieerd in samenwerking met de juryvoorzitters. Op basis van deze criteria worden de nominaties per
categorie vastgesteld.
2.13. De juryvoorzitter hanteert als uitgangspunt te komen tot een unaniem, gedragen oordeel door de juryleden. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt overgegaan tot stemming. De stemming is vervolgens geheim en anoniem.
2.14. De uitslag van de jury is geheim tot het moment van uitreiking van de awards. Er mag niet over worden gecorrespondeerd of gepubliceerd. De stemming wordt gedeponeerd bij de notaris.
2.15. Juryleden en juryvoorzitters moeten in principe beide jurydagen beschikbaar zijn. Indien een jurylid niet beschikbaar is op jurydag 2 vervalt zijn stemrecht.  
2.16. Juryleden in de categorie Fictie stellen de nominaties op voor het beste programma, Beste Acteur en Beste Actrice. De algemeen juryvoorzitter heeft instemmingsrecht m.b.t. de
genomineerden voor Beste Acteur en Beste Actrice.
2.17. In de categorie Amusement worden twee prijzen uitgereikt. Eén voor ‘beste amusementsprogramma’ en één voor ‘beste showprogramma’.
2.18. Voor de verkiezing van de Beeld en Geluid Oeuvre Award dragen de juryvoorzitters (en juryleden via hen) en Beeld en Geluid personen voor. Iemand komt in aanmerking voor de
Oeuvre prijs wanneer hij/zij een zichtbare, langlopende carrière achter de rug heeft en bij  voorkeur nog wel actief is. Het oeuvre bevat in ieder geval televisiewerk, maar mag zich ook
verder uitstrekken tot radio, film en theater.  
2.19. Eind augustus wordt de longlist inclusief bijgeleverde dvd’s, verstuurd aan alle juryvoorzitters en juryleden per categorie.
2.20. De juryvoorzitters maken i.o.m. de juryleden per categorie een voorselectie uit de longlist. Op de uiteindelijke longlist staan maximaal 10 programma’s per categorie. De juryvoorzitter per categorie levert deze definitieve longlist uiterlijk midden september 2011 aan Beeld en Geluid en de juryleden.   
2.21. Alle juryleden bestuderen de definitieve longlist en bereiden zich inhoudelijk voor op de bespreking ervan op de eerste jurydag.
2.22. Op jurydag 1 (datum wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld) wordt op basis van de longlist besloten tot een shortlist per categorie van maximaal 5 programma’s. In specifieke gevallen kan dit worden uitgebreid tot maximaal 7.
2.23. De programma’s of afleveringen op de shortlist worden volledig opgenomen op viewing dvd’s. Deze dvd’s worden uiterlijk 2 weken voor jurydag 2 aan de juryleden verstuurd.
2.24. Op jurydag 2 (datum wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld) worden per categorie de drie nominaties vastgesteld. (zie 2. Jurering voor details)

 

3. Nomineren

3.1. Per categorie worden er drie genomineerden vastgesteld. 
3.2. Juryleden geven door middel van de volgende getallen; 1, 2 en 3 aan welk programma, acteur of actrice hun voorkeur heeft. M.a.w. 1 betekent dat dit programma het beste is. En zo volgt  2 en 3. 
3.3. De individuele keuze per jurylid wordt door de juryvoorzitter van de betreffende categorie in een gesloten envelop overhandigd aan de algemeen juryvoorzitter.  
3.4. De algemeen juryvoorzitter overhandigt de gesloten enveloppen van alle categorieën aan de notaris.

 

4. Bekendmaken nominaties, winnaars en publiciteit

4.1. De bekendmaking van de nominaties verloopt als volgt:

 • Genomineerde programma’s en personen worden zsm per brief/telefonisch/email geïnformeerd; 
 • Genomineerde programma’s en personen worden telefonisch/per brief/mail bekendgemaakt aan de omroepdirectie, programmamaker, regisseur, producent, persdiensten/communicatie-afdelingen, management van personen en de personen die benaderd zijn om programma’s aan te melden; 
 • Bekendmaking aan de pers verloopt via een persbericht.

4.2. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de uitreiking en aansluitend door middel  van de ter beschikking staande publicitaire middelen.
4.3. Over de genomineerde programma’s, personen en winnaars wordt gepubliceerd met gebruikmaking van beeldfragmenten en foto’s, ten gunste van de bekendheid van de vakprijs en de genomineerden en winnaars zelf.
4.4. Bij aanmelding van een programma geeft de rechthebbende automatisch toestemming tot  gebruikmaking van beeldfragmenten of foto’s t.b.v. de uitreiking, pr en publiciteit in het geval van nominatie of bij het winnen van een Beeld en Geluid Award voor het aangemelde programma. Er zijn in dat geval geen kosten verbonden aan gebruikmaken van deze fragmenten door de organisatie van de Beeld en Geluid Awards. Aan derden wordt maximaal 30 seconden per fragment beschikbaar gesteld t.b.v. pr en publiciteit over de genomineerden dan wel de winnaars.

 

5. Uitreiking en winnaars

5.1. De uitreiking van de televisievakprijzen van Beeld en Geluid is exclusief voor genodigde vakmensen en sponsors. 
5.2. Er wordt gestreefd naar de registratie en uitzending van de uitreiking in de vorm van een tvprogramma. 
5.3. Er is één uitreiker per prijs; de uitreiker van een prijs is voor zover mogelijk, de winnaar van het jaar ervoor. 
5.4. De uitreikers hebben een voorbespreking met de organisatie over de inleiding die zij houden bij de categorie waar zij de prijs voor uitreiken. 
5.5. De notaris opent de stemformulieren op de dag van de uitreiking en berekent de winnaars als volgt.  

 • De winnaar is degene die als winnaar op het formulier staat aangemerkt. Indien er geen winnaar is vastgesteld, dan: 
 • De genomineerde met het laagste aantal toegekende punten per categorie, wordt als winnaarbekend gemaakt bij de uitreiking van de Beeld en Geluid Awards.
 • Indien per categorie echter meerdere genomineerden per categorie het laagste aantal punten hebben, dan wordt als winnaar van bedoelde genomineerden bekend gemaakt bij de uitreiking van de Beeld en Geluid Awards, díe genomineerde die het meest aantal keren in de bedoelde categorie één (1) punt heeft toegekend gekregen.
 • Indien per categorie echter meerdere genomineerden het laagste aantal punten hebben en bedoelde genomineerden een gelijk aantal toekenningen van één (1) punt hebben, dan wordt als winnaar van bedoelde genomineerden bekend gemaakt bij de uitreiking van de Beeld en Geluid Awards, díe genomineerde die de notaris blind heeft gekozen.  

5.6. De juryvoorzitter van elke categorie schrijft een uitgebreid juryrapport over de winnaar, dat wordt gepubliceerd na de uitreiking.  
6. Criteria voor jurering
Per categorie is een aantal criteria vastgesteld, op basis waarvan de jury de discussie voert bij
het beoordelen van de programma’s voor de vaststelling van de shortlist en de nominaties.
6.1. Criteria categorie Amusement en Showprogramma’sOriginaliteit van het concept:  Originaliteit betekent in principe op zichzelf staand en authentiek. In principe betreft het geen aanpassing van een bestaand programma of format, tenzij deze op  dusdanige wijze is aangepast voor de (Nederlandse) kijker dat er een zeer eigen programma is ontstaan dat verrassend, vernieuwend, origineel is en zich daarmee onderscheid van de overige amusementsprogramma’s of showprogramma's; 
   1. Vormgeving;  
   2. Presentatie;
   3. Inhoudelijke zeggingskracht;
   4.Regie; 
Technische realisatie en toepassing van 
- beeld 
- geluid 
- decor 
- licht 
6.2.  Criteria categorie Cultuur 
   1. Originaliteit van het concept:  Originaliteit betekent in principe op zichzelf staand, authentiek en onderscheidend van de overige cultuurprogramma’s; 
   2.  Vormgeving en/of presentatie; 
   3.  Inhoudelijke zeggingskracht: stelt op eigenzinnige en doeltreffende wijze een maatschappelijk of cultureel onderwerp centraal; 
   4.  Regie; 
   5.  Technische realisatie: realisatie en toepassing van beeld, geluid, decor en licht. 
6.3.  Criteria categorie Informatie 
  1. Originaliteit van het concept: Originaliteit betekent in principe op zichzelf staand en authentiek. In principe betreft het geen aanpassing van een bestaand programma of format, tenzij deze op dusdanige wijze is aangepast voor de (Nederlandse) kijker dat er een zeer eigen programma is ontstaan dat verrassend, vernieuwend, origineel is en zich daarmee onderscheid van de overige informatieve programma’s; 
   2. Vormgeving en/of presentatie; 
   3. Inhoudelijke zeggingskracht; 
   4. Journalistieke relevantie; 
   5. Regie, montage en beeldvoering; 
   6. Technische realisatie: realisatie en toepassing van beeld, geluid, decor en licht. 
6.4.  Criteria categorie Jeugd  
   1.  Originaliteit van het concept: Originaliteit betekent in principe op zichzelf staand en authentiek. In principe betreft het geen aanpassing van een bestaand programma of format, tenzij deze op dusdanige wijze is aangepast voor de (Nederlandse) kijker dat er een zeer eigen programma is ontstaan dat verrassend, vernieuwend, origineel is en zich daarmee onderscheid van de overige jeugdprogramma’s; 
   2. Geschikt voor de doelgroep Jeugd 
   3. Vormgeving en/of presentatie; 
   4. Inhoudelijke zeggingskracht; 
   5. Regie; 
   6. Technische realisatie: realisatie en toepassing van beeld, geluid, decor en licht;. 
6.5. Criteria categorie Fictie, Beste acteur en Beste actrice 
   1. Kwaliteit script/scenario; 
   2. Visualisatie c.q. regie; 
   3. Kwaliteit spel;
   4.  Technische realisatie: realisatie en toepassing van beeld, geluid, decor, licht, editing en art direction; 
   5. Algehele artistieke/kwalitatieve indruk. 
6.6.  Criteria categorie Multimedia
   1. Originaliteit van het concept: Originaliteit betekent in principe op zichzelf staand en authentiek. In principe betreft het geen aanpassing van een bestaand multimedia concept, tenzij deze op dusdanige wijze is  aangepast voor de (Nederlandse) kijker/bezoeker, dat er een zeer eigen multimediaal/crossmediaal project is ontstaan dat verrassend, vernieuwend, origineel is en zich daarmee onderscheid van de overige multimediale/crossmediale concepten;  
   2. Concept, inhoud en vormgeving; 
   3. Mate van innovatie; 
   4. Mate van interactiviteit; 
   5. Mate waarin gebruik is gemaakt van - en samengewerkt wordt met - een combinatie van meerdere platforms; 
   6. Technische realisatie: realisatie en toepassing van de combinatie van beeld, geluid, interactiviteit en software. 
6.7.  Criteria Oeuvre Award. De Oeuvre prijs wordt toegekend aan een prominente Nederlander die een voor vakmensen en het kijkerspubliek zichtbare, langlopende carrière achter de rug heeft en bij voorkeur nog wel actief is. Zijn of haar oeuvre kenmerkt zich voornamelijk door televisiewerk, maar mag zich zeker ook verder uitstrekken tot radio, film en theater. Het is een persoon die met zijn/haar werkzaamheden een voorbeeld is voor andere vakmensen. En die een essentiële bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse televisie. Het genre waarin deze persoon werkzaam is (geweest) kan uiteenlopen van informatie, cultuur tot amusement of drama.