Aansluiting bij leerdoelen

RELEVANTE LEERERVARINGEN

In Beeld en Geluid maken leerlingen en docenten op een laagdrempelige manier kennis met de verschillende aspecten van media. We streven authentieke leerervaringen na die relevant zijn voor de doelgroep. In al onze activiteiten wordt aan de hand van actuele thema's op actieve en concrete wijze de vertaalslag naar de eigen mediabeleving cq. leefwereld van kinderen en jongeren gemaakt. Na een bezoek aan de experience, een masterclass of workshop kan de verbinding met leerdoelen uit de dagelijkse lespraktijk gemakkelijk gelegd worden. 

MEDIAWIJSHEID

In al onze educatieve activiteiten zit een component mediawijsheid. Deze term laat zich omschrijven als de verzameling competenties die men nodig heeft om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving. De leidraad hiervoor is het mediawijsheidcompetentiemodel van Mediawijzer.net, het landelijk expertisecentrum op het gebied van mediawijsheid, waarvan Beeld en Geluid kernpartner is.

> Kijk voor  meer informatie over het competentiemodel op mediawijsheid.nl/competentiemodel-mediawijsheid

21-EEUWSE VAARDIGHEDEN

Er is een groeiend besef dat mediawijsheid verder gaat dan alleen technische vaardigheden of feitelijke kennis – die zijn beide al snel achterhaald. Het is veeleer een kwestie van attitudevorming: de onderzoekende, communicatieve, reflectieve en analytische houding van leerling en docent maken hem of haar mediawijs. 21e Eeuwse vaardigheden worden vaak in verband gebracht met digitale geletterdheid. Om leerlingen optimaal toe te rusten voor de 21e eeuw, is aandacht voor vaardigheden, kennis, inzicht en houdingen nodig die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de hedendaagse en toekomstige kennissamenleving. Hoewel de meningen soms verschillen wélke vaardigheden het precies betreffen, wordt over het algemeen de combinatie van technologische vaardigheden  (ICT), informatievaardigheden (omgaan met informatiestromen) en mediawijsheid (omgaan met media) een belangrijke plaats toegekend. De activiteiten van Beeld en Geluid bieden een geïntegreerde aanpak om deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren. 

> Kijk voor meer informatie over 21-eeuwse vaardigheden op de website van het SLO.

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

Onze educatieve activiteiten sluiten aan bij de volgende kerndoelen:

Nederlands 
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Oriëntatie op jezelf en de wereld  
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

Kunstzinnige oriëntatie
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

KERNDOELEN ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS

Onze educatieve activiteiten sluiten met name aan bij de volgende kerndoelen:

Nederlands
5 Omgaan met informatiebronnen
6 Overleg, planning, discussie
7 Presenteren

Mens en maatschappij
36 Meningvorming
37 Historische basiskennis
39 Onderzoek leren doen
40 Omgaan  met historische bronnen
42 Inzicht in de eigen omgeving

Kunst en cultuur
48 Produceren van kunst
49 Eigen kunstzinnig werk presenteren
50 Leren kijken en luisteren naar kunst
51 Verslag doen van ervaringen 
52 Reflecteren op kunstzinnig werk

EINDTERMEN BOVENBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS

Een bezoek aan Beeld en Geluid en de deelname aan een educatieve activiteit kan een concrete manier zijn om een aantal eindtermen (deels) te behalen. Vooral binnen de domeinen Geschiedenis, Nederlands en CKV (HAVO/VWO) zijn aanknopingspunten te vinden. Binnen het VMBO is e.e.a. afhankelijk van de schoolsoort en het niveau van de leerlingen.